Avançar

AVANÇAR

del fonament al talent
La nostra tradició educativa ens planteja la tasca pedagògica des de l’acompanyament personal.

Vetllem per una atenció i un seguiment individualitzat. Potenciem els talents i ens adeqüem als diferents ritmes de treball. Mitjançant els grups reduïts contemplem la diversitat de forma inclusiva dins de l’aula i atenem les diferents necessitats de cada alumne.

L’Equip d’Atenció a la Diversitat lidera el Projecte Kimono que dona resposta a les necessitats tant dels alumnes amb talent com dels que mostren dificultats en el seu aprenentatge.

Projecte Kimono

Atenció a la Diversitat

Projecte Miralls

Centre Formador

Atenció a la diversitat

El nostre equip està dirigit per un psicopedagog, mestre de l’escola, i en formen part altres mestres del centre amb l’objectiu de donar resposta a les diferents necessitats educatives i personals dels nostres alumnes.
Aquest equip engega i lidera projectes que faciliten l’aprenentatge i estimulen els talents.

Kimono i Karmetubers

El Projecte Kimono dona resposta a les necessitats tant dels alumnes amb talent com dels que mostren dificultats en el seu aprenentatge. El projecte Karmetubers vol donar sortida als diferents interessos que tenen els nostres alumnes. D’aquesta manera potenciem el talent i la creativitat.

Passaeltemps

Lògica

Projecte miralls

L’objectiu del projecte Miralls és afavorir la millora personal i professional dels mestres i crear línia d’escola a partir de la reflexió conjunta i la millora de la pràctica educativa creant estratègies per a afavorir l’intercanvi pedagògic i potenciar la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
El nostre alumnat s’implica en aquesta millora valorant l’actuació dels docents. Partint dels resultats d’aquesta valoració els mestres elaboren el seu pla de millora personal.

Millora docent

Intercanvi pedagògic

Avaluació del professorat

Pla de millora professional

Centre Formador

A la nostra escola rebem i tutoritzem estudiants universitaris en pràctiques. Els acollim en la vida diària de l’escola amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real del centre i de l’aula.
Això ens ha permès crear un vincle amb la universitat que ens beneficia a tots nivells: als docents, als alumnes i en general a tota la comunitat educativa.

Col·laboració amb la universitat

Intercanvi pedagògic

Programa Talent


El programa talent neix de la necessitat d’atendre les necessitats educatives dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment amb activitats en horari lectiu i extraescolar. Es realitzen en col·laboració amb altres entitats: Universitat de Lleida (Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives), Parc Científic-Tecnològic, Rubikids, Versembrant, etc.

Programa Dislèxia

L’objectiu del programa dislèxia és donar resposta a les dificultats del llenguatge escrit a partir de la prevenció i la intervenció tant en horari escolar com extraescolar.