top of page

Avís legal, política de privacitat i cookies

AVÍS LEGAL

1. Dades del titular del domini
Les dades de contacte del prestador del servei i titular de la pàgina web (en endavant, el portal web) son les següents:

•    Nom o denominació social: FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH
•    Domicili: C/Providencia 6-8 (CP: 08024) Barcelona
•    Direcció del correu electrònic: dpd@fetg.org
•    Telèfon de contacte: 649225237
•    Número d’identificació fiscal: R0802393I

La Fundació opera a través dels següents centres educatius:
•    COL·LEGI EL CARME, de Lleida (https://www.elcarmelleida.cat/).
•    COL·LEGI EL CARME, de Tarragona (https://www.elcarmetarragona.cat/).
•    COLEGIO El CARMELO TERESIANO, de Madrid (https://carmeloteresiano.es/).
•    COL·LEGI JESÚS SALVADOR, de Sabadell (https://col-jesus-salvador.net/).
•    COLEGIO SAN JOSÉ IKASTETXEA, de Santurce (www.sanjosecarmelitas.com).
•    COL·LEGI SANT JOSEP, de Reus (www.santjosepreus.cat/sant-josep/).
•    COLEGIO EL CARMELO TERESIANO, de Madrid (www.carmeloteresiano.es). 
•    COL·LEGI SANTA TERESA, de Mora d’Ebre (https://agora.xtec.cat/col-santateresa/).

Objecte de la pàgina: 
L’Entitat ha publicat aquest lloc Web per facilitar als potencials visitants i usuaris informació detallada sobre els seus productes i serveis, així com sobre les vies de contacte.
L’accés a la informació referida als productes i serveis de l’Entitat es posa a la seva disposició i es troba detallada en els seus continguts. La informació exposada en el lloc Web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixen al lloc Web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

2. Exactitud de la informació
L’Entitat posa el màxim interès en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el lloc Web. Tanmateix, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, l'Entitat no es responsabilitza de cap dany o perjudici que hagi patit l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc Web o de l'ús dels continguts d'aquest.


3. Enllaços (links) a pàgines de tercers:
En el cas de que en els portals web de la Fundació es disposessin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d'Internet, l'Entitat no exercirà cap control sobre aquests llocs o continguts.
L'establiment de qualsevol "enllaç" entre una pàgina Web i els llocs web de la Fundació estarà sotmès a les següents condicions:
>    No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts dels llocs web de la Fundació.
>    No s’establiran deep-links amb els portals Web dels llocs webs ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border enviroment sobre aquestes.
>    Els portals Web en els quals s’estableixi l’enllaç no contindran cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Fundació i/o als seus centres educatius.
>    En cap circumstància, la Fundació i els seus entres educatius seran responsables dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en les pàgines web des de la quak es realitzi l’enllaç ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.


4. Garanties i Responsabilitats
L'Entitat no garanteix el funcionament permanent del lloc Web ni la inexistència d'errors de software, errades en les comunicacions o altres problemes de Hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que se'n puguin derivar per als usuaris. No obstant això, l'Entitat intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l'usuari, per la qual cosa qualsevol petició d'informació o resolució d'incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per l'Entitat a la següent adreça: dpd@fetg.org. 


5. Drets de Propietat Intel·lectual e Industrial
Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.
Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, software, bases de dades, codis...) continguts a la pàgina del titular estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de l’Entitat.
Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut del lloc Web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibides excepte autorització prèvia per escrit de l’Entitat. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.
L’Entitat no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest lloc Web, els serveis o els continguts del mateix.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de la seva exclusiva responsabilitat.


6. Modificació unilateral de les presents condicions 
L’Entitat podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny dels portals Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús dels portals Web.


7. Durada
La durada de la prestació del servei del portal Web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, la Fundació es reserva el dret per, interrompre, suspendre o terminar la prestació del servei dels portals Webs o de qualsevol dels serveis que ho integrin, en els mateixos termes que es recullen en el present Avís Legal. 


8. Llei i Jurisdicció aplicable
Aquestes condiciones es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i la interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del lloc Web. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH (en endavant, “l’Entitat” o la “Fundació”) opera assumint el més alt nivell de compromís de responsabilitat i compliment de la normativa de protecció de dades. En virtut de l'anterior, s'ha elaborat el present document amb la finalitat d'informar sobre el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats dutes a terme per l'Entitat a nivell nacional així com per a informar dels drets de protecció de dades dels interessats i dels mecanismes d'atenció i suport habilitats en aquesta matèria.


A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del que es disposa en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals  (LOPD GDD).


La Fundació es compon per diversos centres educatius a través dels quals desenvolupa projectes i serveis a nivell nacional. Les dades identificatives i de contacte dels centres son les següents: 
Centre: Col·legi El Carme (Tarragona).
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Carrer del Mar, 16-18, 43004 - Tarragona
Correu Electrònic: col.legi@elcarmetarragona.cat 
Telèfon: 977 212 752
Portal web: https://www.elcarmetarragona.cat/

Centre: Col·legi El Carme (Lleida).
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Carrer Hostal de la Bordeta 11, 25001 - Lleida
Correu Electrònic: col-elcarme-lleida@xtec.cat 
Telèfon:  973 20 11 81
Portal web: https://www.elcarmelleida.cat/

Centre: Col·legi Jesús Salvador.
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Carrer Àngel Guimerà, 16, 08201 - Sabadell
Correu Electrònic: administracio@col-jesus-salvador.net 
Telèfon:  937 255 680
Portal web: https://www.col-jesus-salvador.net/

Centre: Col·legi Santa Teresa
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Calle Santa Madrona 89, 43740 – Móra d’Ebre (Tarragona)
Correu Electrònic: info@santateresa.cat
Telèfon: 977 400 123
Portal web: https://agora.xtec.cat/col-santateresa/

Centre: Col·legi Sant Josep
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Raval de Robuster, 30, 43204 – Reus (El Baix Camp)
Correu Electrònic: e3002442@xtec.cat
Telèfon: 977 75 57 03 
Portal web: https://santjosepreus.cat/sant-josep/

Centre: Colegio San José Ikastetxea.
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Calle Parque de Santurtzi 7, 48980 - Santurtzi (Bizkaia)
Correu Electrònic:secretaria@sanjosecarmelitas.es
Telèfon: 94 461 25 36
Portal web: https://www.sanjosecarmelitas.com/

Centre: El Carmelo Teresiano
NIF: R0802393I
Direcció/ C.P.: Calle Nuñomoral 1 Madrid, 28044 - Madrid (España)
Correu Electrònic: informacion@carmeloteresiano.com
Telèfon:  91 705 24 27
Portal web: https://carmeloteresiano.es/

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
La present informació de protecció de dades s’estableix en nom de FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH, que tractarà les dades de caràcter personal en qualitat de Responsable del Tractament.
Les dades de contacte de l'Entitat a l'efecte de la present informació de protecció de dades, així com els del Delegat de Protecció de Dades de l'Entitat són els següents:
>    Direcció / C. P: C/Providencia 6-8 (CP: 08024) Barcelona.
>    Telèfon: 649225237
>    E-mail: dpd@fetg.org 
>    Dades de contacte del DPD: Joan Calanda Alonso.
>    Canal de Protecció de Dades: vía correu electrònic.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present informació de protecció de dades fa referència al tractament de dades de caràcter personal que es recopilen en el marc de les activitats i serveis de FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH a través dels diferents mecanismes de contacte disponibles i que es tracten per a les finalitats enumerades en l'apartat “Finalitats”.
A continuació, enumerem els col·lectius respecte als quals es recopilen i tracten dades de caràcter personal:
>    Candidats
>    Empleats 
>    Voluntaris
>    Personal en Pràctiques
>    Persones que realitzen aportacions voluntàries.
>    Col·laboradors professionals i altres proveïdors que realitzen serveis i/o aporten productes per al desenvolupament habitual de l’activitat de l’Entitat.
>    Alumnes menors d'edat que acudeixen als centres educatius de l'Entitat.
>    Representants legals i persones de contacte dels alumnes.
>    Persones que acudeixen a les instal·lacions i oficines de l’Entitat.
>    Persones que es comuniquen amb l’Entitat per qualsevol raó.
>    Persones que formen part de projectes, campanyes i programes organitzats per l’Entitat.
>    Persones involucrades en projectes de l’Entitat a efectes de coordinació i compliment de requisits normatives i prevenció de riscos laborals.
>    Interessats, la intervenció del qual és necessària en l'àmbit de prestació de serveis en qualitat d'Encarregat del Tractament.
>    Usuaris dels mecanismes de compliment normatiu implementats por l’Entitat.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT
Dins de l'Entitat mantindrem, usarem i divulgarem la informació personal sempre dins dels límits de la normativa de protecció de dades vigent i amb les següents finalitats: 
    Gestió de la seva atenció, visita i reunió en les nostres instal·lacions.
    Prestació de la docència i gestió de la relació amb els alumnes, i els seus respectius pares, tutors i representants legals en els diferents centres educatius. 
    Gestió de la programació, les activitats i els recursos del Pastoral. 
    Gestió de les campanyes i projectes solidaris i de voluntariat organitzats per l’Entitat i els seus centres educatius.
    Gestió del serveis de menjador escolar, acolliment temporal i extraescolars oferts pels diferents centres educatius.
    Gestió de concursos, competicions, esdeveniments i programes en el marc educacional i docent, en els que participen els alumnes dels diferents centres educatius de la Fundació i/o altres centres escolars.
    Posada a disposició, gestió i control de les comptes de correu electrònic, les aplicacions i plataformes educatives emprades pels diferents centres educatius en el seu objectiu docent, pedagògic i comunicatiu amb els familiars, tutors o representants legals de l’alumnat.
    Gestió de les aportacions voluntàries realitzades pels pares, tutors i representants legals dels alumnes.
    Respondre les consultes realitzades pels usuaris per qualsevol mitjà i, en especial, a través de formularis de contacte que puguin haver disposat els diferents centres educatius en els seus respectius portals webs.
    Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionada amb la nostra activitat i els serveis prestats.
La recepció de les nostres comunicacions podrà anul·lar-se en tot moment a través del Canal de Protecció de Dades.
    Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) o un altre mitjà amb la finalitat de processos de selecció i reclutament. 
    Gestionar les dades aportades pels candidats al voluntariat través del Currículum Vitae (CV) o un altre mitjà amb la finalitat de processos de selecció i reclutament. 
    Formalitzar, desenvolupar, mantenir i complir amb nostres obligacions adquirides en virtut d’una relació laboral o professional o d’un acord/conveni amb un tercer.
    Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls de accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control/identificació d’accés.
    Formalitzar i gestionar la relació amb els proveïdores i col·laboradores de l’Entitat.
    Complir amb els requisits d’atenció i seguiment relacionats amb la protecció al menor, establerts al marc normatiu d’aplicació a l’Entitat. En especial, el compliment dels requisits recollits a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
    Complir amb les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat i a les seves activitats en matèria sanitària, d’igualtat i de prevenció de riscos laborals.
    Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns establerts per l’Entitat amb fins de compliment normatiu i de gestió dels canals de denuncia a tal efecte.
    Tots aquells tractaments que resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials / sectorials als que està subjecta la nostra activitat.

Per al bon desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el tractament de les seves dades per als fins que corresponguin dels anteriorment esmentats es durà a terme sota el compliment més estricte de la normativa de Protecció de Dades i la Política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

 

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
    Gestió de serveis contractats amb l'Entitat: les dades de caràcter personal aportades als contractes, ofertes i/o propostes de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis oferts per l’Entitat. Al finalitzar la prestació del servei/s ofert/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l'Entitat i/o en compliment d'altres marcs normatius que siguin aplicables a l'Entitat o d'una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquestes. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per a garantir-ne la confidencialitat i la integritat.
    Gestió Currículum Vitae: l'Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae durant el termini màxim d'un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de les dades.
    Gestió de Contractes de Treball, de Voluntariat i/o Convenis de Pràctiques: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació i, al finalitzar aquesta, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
    Altres: la resta de dades i d’informació aportada per l'usuari per qualsevol mitjà, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

LEGITIMACIÓ
La base legal que habilita a l'Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:
>    El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis.
>    El consentiment atorgat pel candidat al inscriure’s en nostra/es oferta/es de treball i l’interès legítim de l’organització per a inclou-lo en altres processos de selecció, sempre que s’ajusti al perfil professional del candidat.
>    El marc de contractació dels nostres proveïdores. 
>    El marc de prestació i/o contractació de serveis prestats per l’Entitat.
>    El marc de prestació i/o contractació de docència prestada per l’Entitat.
>    L’interès legítim per remetre comunicacions informatives i/o comercials relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis prestats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
>    L’interès legítim per a la implementació d’un sistema de compliment normatiu, així com per complir amb requisits de seguretat i compromisos de ètica i sostenibilitat. 
>    L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, centres educatius, instal·lacions i persones.
>    El compliment d’obligacions legals i els procediments internes de compliment normatiu.

 

DADES DELS MENORS D’EDAT
Si el usuari és menor d’edat, la Fundació adverteix de la necessitat de comptar amb el permís i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals per a la comunicació de les seves dades personals, per la qual cosa l’Entitat prega que s’abstingui de subministrar dades personals si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, no sent l’Entitat responsable de les actuacions del menor. No obstant això, la Fundació podrà procedir al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

 

DESTINATARIS 
L'Entitat sempre que sigui necessari per a la consecució de les finalitats descrites anteriorment i aplicant, en tot moment, les mesures pertinents per a assegurar que se cedeixen aquesta informació i haver subscrit un contracte de tractament de dades amb els nostres encarregats del tractament, compartirà dades de caràcter personal amb els següents tercers:
>    Personal autoritzat de l’Entitat o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de Protecció de Dades vigent que resulti d’aplicació.
>    Entitats i professionals col·laboradors: quan la seva participació sigui requerida en el marc d’un contracte i/o acord de prestació de serveis establerts amb els nostres usuaris o una Entitat pública. 
>    Proveïdores: les dades de caràcter personal podran comunicar-se a diferents proveïdors a raó de la prestació de serveis per part d'aquests que requereixi l'accés i tractament de dades de caràcter personal, com, per exemple, proveïdors de serveis de consultoria i d'assessoria jurídica, proveïdors d'assessorament en matèria laboral, fiscal i comptable, proveïdors de programari i serveis de manteniment d'aquest, etc.
>    Procuradors: si es requereix la seva intervenció a raó d'un procediment judicial.
>    Administracions u organismes públics en compliment de les normatives aplicables (laboral, prevenció de riscos laborals, fiscal, comptable, protecció de dades, etc.).
>    Jutjats i Tribunals i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat: seran comunicades les dades de caràcter personal a aquestes entitats sempre se'ns requereixi de manera oficial.
Al marge dels supòsits anteriorment detallats no es comunicaran dades de caràcter personal a tercers, excepte en compliment d'una disposició legal.

 

CATEGORIA DE DADES
En atenció a les finalitat mencionades, L’Entitat recull i tracta les següents categories de dades dels usuaris:
1.    Dades identificatives: nom, cognom, numero de telèfon, document d’identitat i direcció de correu electrònic.
2.    Dades acadèmiques i professionals: CV empresa, càrrec i experiència professional.
3.    Imatges dels assistents a esdeveniments, projectes i campanyes.
4.    En relació amb els alumnes, per a la funció docent i orientadora per part de l’Entitat: el seu origen i ambient familiar i social, les característiques o condicions personals, el desenvolupament i resultats de l’escolarització, i altres circumstàncies que siguin necessàries per a l’educació i orientació dels alumnes. 
5.    Dades bancaris, després de ser admès l’alumne.
6.    Altres dades personals: edat, sexe, nacionalitat i llengua materna de l’alumne.
7.    També, a través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la navegació del usuari. El seu tractament i finalitats estan detallats en nostra Política de Cookies. 

 

PROCEDÈNCIA
>    Directament dels interessats: l'Entitat recopila dades de caràcter personal directament dels interessats quan aquests remeten un correu electrònic, contacten a través de telèfon, emplenen un formulari, envien el seu CV, completen un qüestionari, així com quan sigui necessari per a la formalització d'un acord de qualsevol naturalesa o per a sol·licitar assistència a través de les vies habilitades per a això.
>    Facilitats per tercers: així mateix, poden recopilar-se dades de caràcter personal quan ens els facilitin un tercer en el marc de la gestió i compliment de la prestació de serveis i per a la coordinació de requisits normatius associats a aquest, un conveni o contracte a l'efecte de contractació de personal o per a realitzar una gestió prèviament sol·licitada i/o informada.
>    Encarregats del tractament: l'Entitat pot recopilar, tenir accés i tractar dades de caràcter personal en qualitat d'Encarregats del Tractament en virtut dels serveis prestats als seus clients.
Aquest tractament es regirà per les polítiques i informació de protecció de dades facilitada pel Responsable del Tractament en qüestió.

 

DRETS
Dret d'accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
Dret a la limitació i oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, excepte en cas de tractaments de dades personals previstos a la normativa de Protecció de Dades o necessàries per a la prestació del servei contractat, que no requereixen aquest consentiment. Això no obstant, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà a la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.
Les persones interessades podran exercir els seus drets de protecció de dades mitjançant escrit a la direcció postal C/ València, 218, 1er 2ona Dreta 08011 Barcelona. o a través del Canal dpd@fetg.org. Així mateix, en cas de no rebre contestació per part nostre  en el termini d’un mes, podrà reclamar davant l’Autoritat de Control (Agencia Española de Protecció de Dades: www.agpd.es).

 

MESURES DE SEGURETAT I CONTROL  
 

General
L'Entitat en compliment del seu compromís amb el compliment de la normativa de protecció de dades, mantindrà les dades de caràcter personal de manera que es permeti la identificació i l'exercici dels Drets per part dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que detallem a continuació:
>    Designació d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD).
>    Formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.
>    Implementació de polítiques i protocols d’actuació en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 
>    Formalització de contractes d’Encarregat del Tractament amb totes els tercers que tinguin accés i tractin dades per part nostra.
>    Implementació de polítiques de control d’accés als recursos i sistemes, polítiques de identificació i autenticació, així com de delegació d’autoritzacions a usuaris conformement a les funcions que exerceixen.
>    Còpies de seguretat i suport de la nostra informació i dades de caràcter personal.
>    Auditoria i controls periòdics de protecció de dades per part d’un expert extern.
Agraïm que posi en coneixement del Responsable / Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte / Canal establerts en la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat, dels quals tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d'informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per a evitar el seu tractament no autoritzat, pèrdua, destrucció o mal accidental.

 

Ciberseguretat
Com a concepte específic i complementari a l'anterior, l'Entitat aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i fraus per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privacitat i protecció de les dades que la nostra Entitat tracta i accedeix en l'àmbit de les seves activitats i operacions.
En aquest sentit, volem alertar que davant de possibles situacions de risc per comunicacions el contingut de les quals i/o format generin dubtes d'autenticitat, recomanem ometre-les i contactar amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades a la present Política de Privacitat.
Així mateix, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Entitat sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d'informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Entitat per un altre mitjà alternatiu. Agraïm i necessitem la seva col·laboració amb la comunicació i denúncia de qualsevol notificació sobre aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en què pugui ser utilitzada la nostra Entitat, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
L'Entitat no cedeix les dades personals de l'Usuari a tercers fora de la Unió Europea. En cas de realitzar-se transferències internacionals de dades, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

 

CANAL DE PROTECCIÓ DE DADES
L’Entitat ha implementat un Canal, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes. 
A través del Canal, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat, ciberatacs i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades i la present Política de l’Entitat.
L’accés al Canal es detallen a l’inici de la present Política.

 

AUTORITAT DE CONTROL
En cas de divergències amb l'Entitat en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta Autoritat és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

ATENCIÓ I SOPORT
L'Entitat ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) per a prestar suport i informació en relació amb la protecció de dades i, en relació amb la informació facilitada en la present Política de Privacitat. Les dades de contacte del DPD s'especifiquen a l'inici de la present Política.

 

ACTUALIZACIONS I MODIFICACIONS
L'Entitat es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment de la normativa en aquesta matèria. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix apartat del lloc web. 
En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest portal web utilitza cookies y/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan naveguen. En la present Política de Cookies, li expliquem què són les cookies, per a què serveixen, i com poden configurar-les i/o desactivar-les si així ho desitja. A més, li indiquem quins tipus de cookies utilitza i amb quina finalitat ho fan, la FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH responsable del portal web a través de la qual ha accedit a la present Política de Cookies (el “Lloc web”), i que es troba degudament identificada en l'Avís Legal que figura en aquest.


Li convidem a llegir atentament aquesta Política de Cookies.

1.- ¿Què són les cookies i per a què serveixen?  
Les cookies són dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades que s'utilitzen en el seu dispositiu (per exemple, el teu ordinador, tauleta o telèfon mòbil), amb la finalitat d'emmagatzemar informació i recuperar la informació ja emmagatzemada. Les cookies s'utilitzen per a garantir la qualitat, usabilitat i correcte funcionament dels llocs web, a més de per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació en els mateixos i personalitzar els seus continguts, podent utilitzar-se a vegades per a reconèixer a l'usuari d'un lloc web.
Per tant, les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, i en cap cas suposen un risc per al seu equip o el seu dispositiu. És més, poden ajudar-nos a reconèixer la necessitat de millores en parts del Portal Web i a detectar errors de funcionament.

2.- ¿Què tipus de cookies s’utilitzen en aquest Portal Web, i quina és la seva finalitat?
A continuació, oferim informació sobre els diferents tipus de cookies que s’utilitzen en el Portal Web.
>    Cookies tècniques: són aquelles que li permeten navegar pel Lloc web i li permeten utilitzar les seves diferents funcionalitats i serveis, per exemple, l'inici de sessió amb el seu identificador, recordar els elements que integren una comanda, realitzar un procés de compra, gestionar un pagament, i controlar el frau vinculat a la seguretat del servei. Aquestes cookies s'instal·len automàticament en el seu dispositiu.
>    Cookies de preferències o de personalització: són aquelles que permeten recordar informació perquè pugui accedir al Lloc web amb característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris, com, per exemple, l'aspecte o contingut del Portal web o el seu idioma (en cas de comptar amb aquesta possibilitat), que podrà variar en funció del tipus de navegador que s'utilitza.
>    Cookies de anàlisis o mediació: són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del seu comportament en el Portal web. Aquesta informació permet mesurar i analitzar l'activitat del Portal web, amb l'objectiu d'introduir les millores necessàries en Lloc web en funció de l'anàlisi de les dades de navegació recollits.
>    Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.
Pot conèixer el llistat de cookies que utilitza el Lloc web que està visitant, i les característiques d’aquestes cookies, en l’apartat 4 d’aquesta Política: “Llistat de cookies”.


3.- ¿Com pot configurar les cookies en el Lloc web?
Configuració de cookies a través del centre de configuració de cookies
Pot acceptar o rebutjar  l’ús de cookies a través del centre de configuració de cookies que posem a la teva disposició, i al que pot accedir tant a través del missatge d’informació bàsica sobre cookies que es disposa al visitar el Lloc web per primer cop, com al sol·licitar-li l’actualització del seu consentiment.
Tingui en consideració que, si accepta les cookies de tercers, deurà eliminar-les, si així ho desitja, directament a través de les opcions de gestió de cookies del seu navegador.


4.- Llistat de cookies 
Obligatòries
Detallar el nom, el titular, descripció i termini de conservació de les cookies.
De preferències o personalització
Detallar el nom, el titular, descripció i termini de conservació de les cookies.
De anàlisis o mediació
Detallar el nom, el titular, descripció i termini de conservació de les cookies.
De publicitat (inclusiva publicitat comportamental)
Detallar el nom, el titular, descripció i termini de conservació de les cookies.

L’Entitat no és cap cas responsable del contingut i veracitat de les polítiques i condicions d’ús i privacitat dels tercers, incloses en aquestes condicions a través dels enllaços i links publicats en aquesta política. En tot cas i en relació amb les cookies enumerades i descrites, es configurar les opcions del navegador instal·lat en el seu equip per permetre o desactivar l’emmagatzemat de les cookies, o configurar la seva eliminació. La desactivació o eliminació de la instal·lació i l’ús de cookies, pot implicar que determinats serveis i continguts d’aquest Portal web puguin quedar limitats o inactius. 

5.- Actualització
Ocasionalment s’actualitzarà estes condicions i política de cookies i dispositius d’emmagatzemat i recuperació de dades. Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà publicada en aquest portal. A partir del moment de la seva publicació aquestes condicions seran d’aplicació substituint a les anteriorment publicades. 
Es la seva responsabilitat accedir periòdicament a aquestes condicions amb la finalitat de conèixer en tot moment l’última versió.

6.- Informació addicional
Pot consultar informació addicional sobre el tractament de la seva informació, en particular sobre els seus drets i les modalitats d’exercici dels mateixos, en l’Avís Legal i la Política de Privacitat que trobaràs disponible a través de l’enllaç que figura al peu de pàgina del Portal Web, i que l’invitem a consultar.

 

bottom of page