top of page

Perfil Competencial
de l'alumnat

image.png

L'educació és un viatge fascinant que comença a la primera infància, passa per l'etapa primària i continua fins a l'educació secundària. En aquest recorregut, l'estudiant es converteix en un col·laborador actiu, integrant-se en grups, formant part d'equips i sentint les necessitats dels altres.

Això implica un compromís profund, on l'individu aprèn el valor del compromís personal i social, creient fermament en la millora pròpia i de l'entorn, assumint responsabilitats i implicant-se activament.

Durant aquest procés, es fomenta la creativitat, encoratjant a imaginar, experimentar, inventar i resoldre reptes mitjançant el pensament divergent.

És vital mantenir-se senzill, apreciant els petits detalls de la vida, vivint amb naturalitat i reconeixent l'essencial per a la felicitat.

A més, es promou el plurilingüisme, obrint-se al món de les llengües, utilitzant-les per aprendre i experimentant-les en el context cultural propi.

L'autonomia és clau, desenvolupant habilitats i prenent decisions responsables, dissenyant el seu propi camí i acumulant experiències úniques que el definiran.

La curiositat és una virtut preuada,  i es fomenta l'observació, exploració i investigació constant de l'entorn.

bottom of page