top of page

Projecte 
Aprenentatge i Servei

L'aprenentatge i servei (APS) és una metodologia educativa que integra la formació acadèmica amb la participació activa dels estudiants en projectes que beneficien la comunitat. A través del APS, els estudiants no només adquireixen coneixements teòrics sinó que també desenvolupen habilitats pràctiques i valors cívics.

 

Aquesta integració entre aprenentatge i servei permet als alumnes aplicar els seus coneixements en situacions reals, contribuint al desenvolupament de solucions concretes per a problemes o necessitats de la comunitat local o global. A més, el APS fomenta la responsabilitat social, l'empatia i la consciència sobre les realitats i les desigualtats socials, promocionant així una ciutadania activa i compromesa amb el benestar col·lectiu.

Trabajo de carpintería

OBJECTIUS

1. Fomentar el compromís amb l’entorn. 
Els alumnes fan un anàlisi de l’entorn i decideixen en quin projecte volen 
col·laborar. Posteriorment, fan un servei en el que veuen reflectit el que ells han treballat. 
2. Combinar l'aprenentatge personal amb el servei a la comunitat. 
El propi servei dona sentit a l’aprenentatge, de manera que es desenvolupen habilitats i competències que es transfereixen directament a la realitat. 
3. Aprendre a viure nous contextos.

En els quals l'alumnat pot intervenir directament afavoreix l'adquisició de l'esperit crític i experiències reals de transformació social. 

Jardinería Infantil

IMPLEMENTACIÓ

El servei comunitari s'implementa a l'etapa de secundària amb l'alumnat de 3r d’ESO. Es dedica una franja setmanal a coordinar els projectes escollits per l'alumnat i es vetlla per fer un bon seguiment. El servei es realitza, generalment, en diferents moments del curs, en horari extraescolar. Els àmbits de treball dels projectes que es realitzen estan relacionats amb el medi ambient, l'intercanvi generacional i el tecnològic. 
Aquest projecte va en sintonia amb els valors que es transmeten des de l'escola. 

 

bottom of page