top of page

Projecte 
#aquiproubullying

És un projecte transversal que treballa la prevenció i la detecció de conflictes, fent mediacions per evitar que aquests derivin en assetjament escolar.

El projecte #aquiproubullying aposta per educar en el respecte, l'empatia i la consciència de grup, posant així els fonaments d'una societat humana i justa. Educar en la bona convivència implica treballar la prevenció, fer una bona detecció i intervenir per evitar que els conflictes derivin en assetjament escolar. L'escola incorpora aquest projecte d'acció tutorial de forma transversal perquè creiem en l'educació en valors des de totes les matèries.  

IMG_1528.jpg

OBJECTIUS

1.    Educar en la gestió positiva dels conflictes. 
Aquesta gestió necessita estratègies com ara la mediació i altres tècniques que faciliten el diàleg assertiu.  
 
2.    Prevenir l'assetjament escolar.

La  sensibilització i la formació de la comunitat educativa són claus per prevenir i erradicar l'assetjament entre iguals. 
 
3.    Implicar l'alumnat en la millora de la convivència. 

L'alumnat és el protagonista dels processos per detectar, gestionar i aturar l'assetjament escolar.  

IMG_1514.jpg

IMPLEMENTACIÓ

Educació infantil:   
A l'etapa d'infantil els nens i nenes aprenen a establir relacions saludables i a resoldre els conflictes mitjançant El Club del Valents. En aquest espai tenen l'oportunitat de reflexionar sobre les conductes positives i negatives que es produeixen en la convivència escolar. Mitjançant l'assemblea de grup, el propi alumnat gestiona la manera com conviure de forma positiva.   


Educació primària:  
A l'etapa de primària els equips per la convivència vetllen perquè hi hagi un bon clima de convivència escolar. A través de la mediació, l'alumnat aprèn a resoldre els conflictes de forma assertiva i respectuosa. Treballar la prevenció ajuda a evitar situacions d'assetjament.


Educació secundària:   
A l'etapa de secundària l'equip de guaites i les mediacions escolars permeten  que els adolescents aprenguin a resoldre els seus propis conflictes. El programa acompanya l'alumnat en la seva entrada a l'adolescència amb eines i estratègies que l'ajuden a millorar la seva estabilitat emocional.   

bottom of page